Vedtægter for Venneforeningen

§1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Kongsårdens Venner. Foreningens hjemsted er Kongsgården, Vester Broby, Sorø kommune.

§2 FORMÅL
Foreningens formål er aktivt at medvirke til aktiviteter på Kongsgården samt at medvirke ved mindre driftsopgaver.

§3 MEDLEMSKAB
Medlem af foreningen kan enhver blive, der ønsker at fremme og/eller støtte foreningens formål.

§4 ØKONOMI
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.Bestyrelsen kan søge tilskud fra offentlige og private midler.
Regnskabsåret går fra 1.1 til 31.12.

§5 GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen afholdes årligt i april måned og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel til medlemmerne og/eller ved annoncering i lokalpressen.
På den årlige, ordinære generalforsamling er der følgende faste dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab og budget ved kassereren
4. Eventuelle forslag
5. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter.
6. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
7. Fremlæggelse af oplæg til det kommende års aktiviteter
8. Fastsættelse af næste års kontingent.
9. Eventuelt

Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Forslag, som ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst en uge før den ordinære generalforsamling.
Stemmeret har alle, der har betalt kontingent for indeværende år inden generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 14 af foreningens medlemmer ønsker det.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§6 BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse, der vælges af og blandt foreningens medlemmer. Valget gælder for 2 år. På lige år vælges 3-2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år 4-3 bestyrelsesmedlemmer.
Endvidere vælges 2 suppleanter for et år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Formanden og næstformanden eller kassereren tegner i fællesskab foreningen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er tilstede.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen indstiller efter anmodning fra Lone og Ejler Kjær Larsens Fond medlemmer til fondsbestyrelsen.

§7 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING AF FORENINGEN
Vedtægtsændringer kan vedtages på generalforsamlingen ved 2/3 del af de fremmødtes stemmer.
Beslutning om foreningens ophævelse kan kun træffes på en generalforsamling, hvor det fremgår af dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenterede, og hvis mindst halvdelen af disse stemmer for ophævelse.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen med sædvanligt varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der holdes inden en måned, og hvor forslaget kan endeligt vedtages ved simpelt stemmeflertal, uanset hvor mange medlemmer der er mødt.
Ved ophør overgår foreningens eventuelle aktiver til Lone og Ejler Kjær Larsens Fond eller til lokalhistorisk arbejde efter den afgående bestyrelses bestemmelse.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i KV den 22. juni 2006 og ændret fsv. angår §5 og §7 på ekstraordinær generalforsamling den 09. maj 2012.