Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 12. april 2018

Sted: Kongsgaarden Vester Broby, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø

Kongsgaardens Venner

Referat af Generalforsamling, torsdag den 12. april 2018  

Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til venneforeningens vedtægter.

1. Valg af dirigent
Niels Lind blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt jf. vedtægterne, og således beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik dagsordenen.

Leif Pedersen blev valgt til referent.

2. Beretning ved formanden.
Formandens beretning vedlagt som bilag 1.
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til beretningen.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

3. Regnskab og budget ved kassereren.
Formanden gennemgik, på vegne af kassereren regnskabet for 2017.
Regnskab og budget blev godkendt.

4. Eventuelle forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsatte forslag om udnævnelse af et æresmedlem. Generalforsamlingen godkendte, med applaus, Carl Christian Bringgaard som æresmedlem.

5. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter.

Til bestyrelsen var følgende på valg:

         Ole Hesislev                                             ønskede ikke genvalg
         Carl-Christian Bringgaard                     ønskede ikke genvalg
         Steen Justesen                                         villig til genvalg

Følgende blev valgt:
          Steen Justesen
         Flemming Andersen
         Leif von Gersdorff

Som suppleanter skulle der vælges 2

          Bent Hansen blev foreslået, og valgt.
          Per-Henrik Niemann var villig til genvalg, og blev genvalgt.

6. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant.
         Tove Christensen blev genvalgt som revisor.
         Som revisorsuppleant blev Lars Søefeldt genvalgt.

 7. Fremlæggelse af oplæg til det kommende års aktiviteter.
Formanden henviste til de udsendte nyhedsbreve.

8. Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 125 pr. medlem og kr. 200 pr. husstand.
Forslaget blev godkendt.

9. Eventuelt.
Niels Lind orienterede kort om fondens udgifter og indtægter (hovedtal). Der er et overskud på 4.590 kr. De 50.000 kr. fra venneforeningen går bl.a. til vedligeholdelse.  Indtægterne incl. tilskud fra fra venneforening, renter og kursgevinster var 307.250. kr. Udgifterne incl. afskrivning var 302.660 kr.

Kongsgaarden har fået ny forpagter, som vil drive jorden økologisk.

Stuehuset skal renoveres indvendigt, pris 600.000 kr.

Carl takkede for udnævnelsen til æresmedlem.

Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak til aftenens dirigent for veludført gerning.

Leif Pedersen                                                                Niels Lind                

referent                                                                         dirigent

                                                                                                                                         BILAG 1

Generalforsamling 2018 – Formandsberetning

 

Ved sidste års generalforsamling torsdag 20. april blev Niels Lind valgt til dirigent. På valg var Leif Pedersen, Preben Lund Andersen, Lene Ranvig og Pernille Hansen, som alle blev genvalgt for en 2 årig periode. Som suppleanter blev Flemming Andersen og Peer-Henrik Niemann valgt for et år. Ligeledes for et år blev Tove Christensen genvalgt som revisor og Lars Søefeldt som revisorsuppleant.

Kontingent fastsattes uændret til kr. 125 pr. medlem og kr. 200 pr. husstand.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, Leif Pedersen som næstformand og sekretær og Preben Lund Andersen som kasserer.

Arrangementer i det forløbne år:

Siden begyndelsen af Kongsgaardens Venner er der opbygget en god række af arrangementer i løbet af året, så der er tradition for bestemte aktiviteter på kendte tidspunkter. For at en aktivitet kan blive til noget, skal der først være nogle frivillige, som har tid, lyst og evner til at planlægge og forberede samt senere gennemføre aktiviteten. Dernæst skal der være nogle interesserede gæster/kunder, som har lyst til at komme og deltage i aktiviteten. Kun når begge forudsætninger er opfyldt opnår vi at få opbygget en tradition for aktiviteten.

Hvilke traditioner har vi så gennemført med succes på KG i 2017/18?

 

Pinsegudstjeneste 2. Pinsedag på Kongsgaardens eng blev gennemført med god deltagelse, så her har vi fået opbygget en tradition sammen med det lokale provsti.

Sct. Hansaften på KG med spisning i Svellehuset var udsolgt og det efterfølgende arrangement på engen fulgte tidligere års tradition for elverpiger fra Broby Kanoudlejning som tænder bålet, kendt båltaler i form af tidl. Ceremonimester Chr. Eugén Olsen, som holdt en rigtig interessant tale. Desværre svigtede musikkens anlæg, men deltagelsen var fin.

Sommersangaftnerne 6. og 27. juli var velbesøgte takket være Carl-Christian og Kongsgaaardens Husorkosters medvirken. Begge gange var Loen fyldt til briste-punktet og stor kreativitet blev udvist for at skaffe kringle til alle gæster.

Jazzkoncerten 25. juli med Kansas City Stompers som en del af Sorø Jazzfestival blev årets koncert og deltagerne gik dansende og nynnende hjem. Her er helt sikkert skabt forventninger til kommende års koncerter.

Liv i Landet Weekend 19. – 20. august med børnedyrskue, gammelt landbrug i arbejde, arbejdende værksteder, hestevogne og kaperkørsel mm. Var meget velbesøgt omend børnedyrskuet led under kaninsyge. Dette er et meget stort arrangement for de frivillige på KG og Liv i Landet organisationen, så her har vi brug for ekstra opbakning, for at klare kommende års arrangementer, hvis traditionen skal bevares.

Høstfest 8. september med musik af Broby Spillemændene blev samtidig brugt til at invitere frivillige hjælpere til alle arrangementer på mad og heldigvis sagde mange tak for invitationen og tog med. En hyggelig tradition, som vi skal værne om.

Håndarbejdets Dag 2. november – godt arrangement med fast kreds af aktive gæster, som nyder at mødes og demonstrere interesser og kunnen. God tradition.

Julestue 2. søndag i Advent var i 2017 velbesøgt af både stadeholdere og gæster. Der bliver vist både håndarbejde og lækkerier af høj klasse samtidig med at der bliver tid til at lave julepynt i stuehuset, drikke gløgg i cafeen og køre i hestevogn gennem Vr. Broby.

Madbix i oktober, november, januar, februar, marts og april – er også en velbesøgt tradion med et godt socialt indhold. Burde man bygge videre og udvide traditionen til resten af året?

Var der traditioner, som ikke lykkedes i løbet af 2017? Ja, da:

Loppemarked sidst i april blev droppet grundet manglende frivillige til forberedelse og gennemførelse. Så tradition blev væk!

Kartoffellæggedag manglede interesserede børn, så her sluttede en tradition også. Kartoflerne blev ganske vist lagt af et par voksne, men aktiviteten døde.

Musikarrangement i maj blev aflyst, da vi ikke fandt en egnet kunstner i tide.

Æbledag 7. oktober regnede fuldstændig væk og havde kun ganske få gæster, men vi fik presset temmelig meget most til glæde for fremmødte frivillige og fryseren.

Kartoffel-optagedag 16. oktober blev aflyst, da kartoflerne gik til med skimmel. Måske kan Æbledag, kartoffeldag og noget havedag samtænkes og en ny tradition opstå herfra. Her er noget for den nye bestyrelse at kigge på.

Som I kan høre af dette ligger mange ting på KG i faste rammer takket være gode tanker, flittige hænder og trofaste kunder, men der er alligevel også ting, som kan ændres, justeres, forbedres og tilføjes. Vi vil derfor gerne have flere frivillige og aktive og gerne yngre personer med lyst, ideer og gå på mod.

Hvad er der ellers sket på Kongsgaarden?

Vores formidlingsudvalg bestående af Kirsten Henriksen, Lene Ranvig, Leif von Gersdorff og Carl-Christian Bringgaard har samlet viden om ”Livet på KG” og er ved at færdiggøre en udstilling, som I godt kan glæde jer til. Jeg har set flere af de tekster, som de klargør og jeg har lært mange nye ting om Kongsgaarden og livet på gården siden 1750.

Det kræver stor koncentration og tid  at udføre det nødvendige detektivarbejde, interviews med ældre Brobyborgere, mm. så stor tak til gruppen for alle de kræfter i har lagt og fortsat lægger i arbejdet.

Liv i Landet organisationen, er til daglig en del af KGV, men kører sin selvstændige planlægning og virke. De yder en kæmpeindsats for at få årets største arrangement klar til august, så tak til hele organisationen og især de bærende kræfter Pernille, Hanne, Steen, Flemming, Ingrid m.fl. for indsatsen.

Jeg vil også nævne de trofaste medlemmer, som møder frem til arbejdslørdage, onsdags eftermiddage og klargøring af årets aktiviteter. Uden jeres indsats ville KG ikke kunne eksistere. Jeg bliver tit spurgt, hvor mange frivillige er der på KG og svarer næsten altid: ”Ikke nok”. Nu har jeg talt op, at der i Fond og Venneforening uden Liv i Landet organisationen er max. 35, men så er alle også talt med. Stor tak til jer alle for det meget værdifulde arbejde I lægger på Kongsgaarden og jeg tør godt love, at vi kommer til at bede om lidt mere hjælp endnu.

Jeg tror og håber, at I gør det, fordi I kan se værdien af jeres arbejde, fordi vi har det sjovt, mens vi gør det og sætter pris på hinandens selskab og samvær.

Lad mig slutte med også at sige tak til vores mange trofaste medlemmer af KGV, som vi nu lige har bedt om et nyt års kontingent. I får virkelig ”value for money”, som det så smukt hedder på nydansk. Vores kasserer er klar til at modtage jeres indbetalinger og gerne uden at han skal rykke jer først.

Tak fordi I hørte på mig.

Ole Hesislev

12.04.2018